모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Chủ tịch Song đã tham dự Hội nghị Công nghiệp Thương mại với Bộ trưởng Sung của Bộ Công nghiệp và Năng lượng

company

/ Dec 17, 2018

Ch tch Hokeun Song đã tham d hi nghti Trade Tower Samsung-dong, Seoul, Hàn Quc, nơi mà Yunmo Sung - B trưởng B Công nghip và Năng lượng (MOTIE) - được mi vào ngày 22 tháng 11.


B trưởng Yunmo Sung cùng với Young Ju Kim-ch tch Hip hi Thương mi Quc tế Hàn Quc (KITA)- và 30 người ca nhóm Ch tch Hip hi Thương mi đã có mt ti hi ngh .Ti s kin này, h đã xem lại xu hướng xut khu và bán hàng hin ti đạt khong 600 t đô la, đây là mc xut khu ln nht t trước đến nay. Ngoài ra, h đã lng nghe nhng khó khăn và đ xut ca ngành thương mi và tho lun v cách m rng doanh s xut khu.