모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

YG-1 được chọn là Công ty Công nghiệp Ppuri xuất sắc nhất vào năm 2018

company

/ Nov 19, 2018

Vào ngày 23 tháng 10, 'Tun l vt liu & linh kiện công nghip Ppuri Hàn Quc 2018' được t chc ti KINTEX, Ilsan, Hàn Quc. YG-1 đã được chn là mt trong nhng "Công ty công nghip Ppuri 1) xut sc nht vào năm 2018" ti s kin này.

 

YG-1 cũng được la chn vào tháng 9 năm 2017 vi tư cách là công ty công nghip Ppuri có k thut x lý nhit chng mài mòn (trên Hv 2,000) trong 6 công ngh vt liu chính như đúc, ép khuôn, to hình kim loi, hàn, xử lý bề mt và xử lý nhiệt.

 

Mt môi trường làm vic tích cc, li ích ca nhân viên và năng lc phát trin là nhng yếu t chính cho việc la chn công ty tt nht đ làm vic trong ngành công nghip Ppuri.

Theo kết qu đánh giá bng văn bn, đánh giá cuc hp và đánh giá trang web, YG-1 đã được chn là mt trong nhng công ty thân thin vi công vic này vào năm 2018.

 

1) Hàn Quc ‘Ppuri’ có nghĩa là gc r ca cây”, do đó, ngành công nghip Ppuri là ngành công nghip cơ bn đu tiên và là nguyên tc cơ bn ca các doanh nghip sn xut, chng hn như đúc và ép khuôn.